Deze algemene aankoop- en onderaannemingsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle transacties gesteld door Trafiroad NV en haar gemandateerden voor zover er geen getekende overeenkomst andere dan een bestelbon bestaat tussen Trafiroad NV en de leverancier. Indien er een overeenkomst bestaat tussen Trafiroad NV en haar leverancier gelden onderstaande artikels als aanvulling op de overeenkomst. Indien er een tegenstrijdigheid zou ontstaan tussen deze algemene voorwaarden en de getekende overeenkomst is het steeds deze laatste die primeert.


1. Algemeen

 • Onze algemene aankoopvoorwaarden hebben steeds voorrang op de aankoopvoorwaarden van de medecontractant. Voorwaarden, voorkomend op de van de medecontractant uitgaande bescheiden, kunnen niet ingeroepen worden tegen de NV Trafiroad en zijn haar niet tegenstelbaar ook al zou NV Trafiroad niet schriftelijk hebben geprotesteerd.
 • De aankoopvoorwaarden van de medecontractant kunnen enkel tegen de NV Trafiroad worden ingeroepen indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door NV Trafiroad  aanvaard zijn.
 • Bij aanneming, respectievelijk uitvoering van een opdracht wordt de leverancier of uitvoerder geacht met onze voorwaarden bekend te zijn en akkoord te gaan. Elke bestelling dient binnen de 7 kalenderdagen na datum van ontvangst voor akkoord ondertekend teruggestuurd te worden. Bij niet naleving van deze termijn wordt de geadresseerde geacht akkoord te gaan met onze algemene aankoopvoorwaarden van de bestelling.
 • Onder “hoofdaannemer” wordt verstaan Trafiroad NV.


2. Levering

 • Leveringen van goederen: franco werf of magazijn. Als bewijs van levering geldt enkel een door ons ondertekende afleveringsbon.
 • Leveringen en uitgevoerde werken in meer of min worden slechts aangenomen bij onderling schriftelijk akkoord.


3. Verzekering - verantwoordelijkheid – aansprakelijkheid

3.1 Verzekering

De onderaannemer verklaart bij deze uitdrukkelijk in regel te zijn met alle wettelijke en bijzondere verplichtingen, inzake verzekering en sociale wetgeving welke  door de in het contract aangehaalde aanbestedingsbescheiden van toepassing zijn en neemt alle lasten  ervan op zich voor zijn  deel.

Het personeel van de onderaannemer zal door zijn zorgen  en op zijn kosten verzekerd worden tegen arbeidsongevallen.

Ingeval de onderaannemer bovengenoemde verplichtingen niet nakomt, dient de onderaannemer de hoofdaannemer te vrijwaren voor alle vorderingen die hierdoor door derden lastens de hoofdaannemer worden gesteld, en dit voor alle hierdoor door de hoofdaannemer geleden schade van welke aard ook, en dit ongeacht de rechtsgrond en oorzaak.

3.2 Verantwoordelijkheid

Alle werken dienen uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de bepalingen der bestekken uitgaande van de opdrachtgever. Indien de onderaannemer beroep moet doen op materialen, materieel, personeel, drijfkracht, toegang tot de werf en andere door toedoen van de hoofdaannemer, zal dit gebeuren in gemeenschappelijk overleg met de werfleiding en dit op kosten van de onderaannemer zo dit niet uitdrukkelijk anders vermeld mocht zijn. Indien hier niet aan kan voldaan worden of niet onmiddellijk kan worden op ingegaan, mag ons hiervoor geen schadevergoeding worden aangerekend.

De hoofdaannemer zal voor alle werven, waar graafwerken dienen uitgevoerd te worden, de nodige liggingsplannen aanvragen. Deze zullen door de hoofdaannemer aan de onderaannemers na ontvangst overgemaakt worden zodat deze laatste de nodige maatregelen kan nemen om beschadiging van ondergrondse kabels en/of leidingen te voorkomen. Bij eventuele beschadiging hiervan zal dit ten laste zijn van de onderaannemers en derhalve verbindt de onderaannemer zich er toe onherroepelijk en onvoorwaardelijk, zowel in eigen naam als zich sterkmakend voor derden zowel rechtstreeks als onrechtstreeks te verzaken aan enige aansprakelijkheidsvordering en afstand van verhaal te doen van elk verhaal jegens de hoofdaannemer. Wanneer de onderaannemer geen liggingsplannen ontvangen heeft, dient hij uitdrukkelijk de toelating te vragen aan hoofdaannemer vooraleer de werken aan te vangen of verder te zetten doch gebeuren deze werken steeds op zijn verantwoordelijkheid.

3.3 Aansprakelijkheid

Buiten andersluidend beding, voert de onderaannemer de werken uit op zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij is hiervoor verantwoordelijk tegenover NV Trafiroad en de bouwheer, met de wettelijke tienjarige aansprakelijkheid en alle verantwoordelijkheden aangaande zijn onderaanneming voortvloeiend uit de lastenboeken en bijvoegsels van de hoofdaanneming of uit de bijzondere voorwaarden van de onderaanneming

De onderaannemer is aansprakelijk voor verborgen gebreken die in onderaanneming gegeven werken aantasten.


4. Opmeting

Alle werken moeten gezamenlijk in afspraak met de betrokken werfleiders van beide partijen opgemeten worden. Indien de onderaannemer volgens een door hem eenzijdig opgestelde meetstaat de werken uitvoert, heeft de hoofdaannemer het recht de meetstaat en dus ook de uitgevoerde werken te betwisten en de factuur niet te aanvaarden.


5. Aanvaarding

De oplevering van de in onderaanneming gegeven werken, zullen enkel geschieden volgens de wijzen en op de tijdstippen zoals bepaald door de hoofdaannemer.

Werken van de onderaannemer zullen nooit stilzwijgend opgeleverd worden, tenzij de medecontractant van de hoofdaannemer deze oplevering als geldig beschouwt.

Noch de inbezitneming van de werken van de onderaannemer, noch hun in gebruikneming evenmin als het ontbreken van klachten gedurende een zekere tijd of de volledige betaling van de werken van de onderaanneming, kunnen ingeroepen worden als zijnde handelingen welke als stilzwijgende oplevering gelden, tenzij de bouwheer/opdrachtgever diezelfde handelingen als stilzwijgende oplevering ten gunste van de hoofdaannemer zou beschouwen.


6. Rechten en plichten der partijen

De hoofdaannemer zal niet meer van de onderaannemer mogen eisen dan de bouwheer van de hoofdaannemer. Anderzijds zal de onderaannemer niet meer van de hoofdaannemer mogen eisen dan deze van de bouwheer zal bekomen. Het feit dat de hoofdaannemer leidinggevend personeel op de werf heeft, kan nooit tegen de hoofdaannemer worden ingeroepen.


7. Contactverbod

Het is onze leveranciers en onderaannemers verboden rechtstreeks contact te leggen met de opdracht gevende besturen en/of bouwheren in verband met het goedkeuren van plannen, materialen. Alle briefwisseling moet gebeuren via de bevoegde medewerkers van Trafiroad NV.


8. Uitvoering            

Door de indiening van zijn prijsbieding verbindt de bieder er zich toe om zich bij uitvoering te richten naar de eisen van een goede werforganisatie onder meer:

 • De werfvergaderingen te volgen zo de hoofdaannemer daarom verzoekt.
 • Zich te schikken naar de richtlijnen welke gegeven worden met het oog op een goede organisatie op de werf.
 • Alle inlichtingen te verschaffen en mededelingen te doen welke een invloed kunnen hebben op de afhandeling van de hoofdaanneming, ongeacht  betrekking hebben of een invloed kunnen uitoefenen op zijn eigen werken of leveringen.
 • Zich alle rechtstreeks contact met de opdrachtgever te ontzeggen.
 • Zijn rechten uit te oefenen en zijn plichten na te komen op een zodanige wijze dat de hoofdaannemer in de mogelijkheid wordt gesteld zijn rechten en verplichtingen tegenover de bouwheer/opdrachtgever te vrijwaren en na te komen, aldus de toepasselijkheid der termen van de hoofdaannemer op zijn eigenovereenkomst te aanvaarden alsof hij in de plaats van de hoofdaannemer zou gesteld zijn.
 • Zich ieder gebruik van of doorspelen van inlichtingen over aannemingstechnieken of knowhow van de hoofdaannemer te ontzeggen.
 • Zich voor de aanvaardingen der levering en werken te schikken naar de regeling die aanvaardbaar is voor de hoofdaannemer in het licht van de bepalingen van de hoofdaanneming.


9. Milieu

Indien de onderaannemer gebruik mag maken van een container op de werf, zal hij dit doen volgens de instructies van de meestergast, zo niet zal het vervoer en stortgeld van deze container hem integraal aangerekend worden. Tenzij anders bepaald, betaalt de onderaannemer zijn evenredig deel in de afvoer en stortkosten.


10. Waarborgen

 • Wanneer het bedrag van de onderaannemingsovereenkomst € 8.500 (excl. BTW) bedraagt of overschrijdt, is de onderaannemer verplicht een borgsom te stellen waarvan het bedrag bekomen wordt door op het initieel bedrag van de in onderaanneming gegeven werken toepassing te maken van het percentage voorzien voor de door de hoofdaannemer ten voordele van de bouwheer te stellen borg, zonder dat dit percentage kleiner mag zijn dan 5%.
 • De onderaannemer moet het bewijs van deze borgstelling leveren binnen 30 kalenderdagen na het ondertekenen van de overeenkomst en dit door een origineel van de akten van borgstelling of van het ontvangstbewijs voor het deponeren van geld en waardepapieren voor te leggen.
 •  Indien de onderaannemer in gebreke blijft en niet binnen deze termijn het bewijs van zijn borgstelling levert, kan de hoofdaannemer, na een ingebrekestelling die zonder enig gevolg is gebleven, ofwel op de aan zijn onderaannemer verschuldigde bedragen een bedrag inhouden dat overeenstemt met de vereiste borgstelling.
 • Voor leveringen van materiaal en materieel zullen de waarborgen bepaald worden in functie van de aard van het materiaal en materieel.


11. Facturatie

 • Enkel de werkelijk en goedgekeurde geleverde materialen kunnen gefactureerd worden.
 •  Enkel de werken welke door ons opdracht gevend bestuur (of andere opdrachtgever) aanvaardt worden in een bepaalde periode, kunnen door de onderaannemer gefactureerd worden.
 • Wij aanvaarden geen voorschotfacturen bij ontvangst van de bestelling.
 • Herziening van de prijzen is slechts geldig zo dit voorafgaand en schriftelijk werd overeengekomen.
 • De NV Trafiroad heeft 1 maand tijd voor controle en aanmerking van de facturen ,vooraleer deze aanvaard beschouwd worden.
 • Geantidateerde facturen kunnen geweigerd en teruggestuurd worden voor datumcorrectie.
 • Alle corresponderende facturen van de maand dienen voor de 8ste  der volgende maand, vergezeld van een bestelbon, in ons bezit te zijn, zo niet zal de betaling ervan met 30 dagen uitgesteld worden.


12. Betalingsvoorwaarden

 • Alle betalingen geschieden op 60 dagen einde maand mits de goedgekeurde factuur in ons bezit is uiterlijk de 3de dag van volgende maand. De betalingstermijn zal berekend worden op basis van de ontvangstdatum van de factuur. Bij de betaling zal rekening gehouden worden met de bepalingen van artikel 13.
 • Wissels zullen slechts geaccepteerd worden indien dit voorafgaandelijk schriftelijk werd overeengekomen. De wisselkosten zijn steeds ten laste van de wisseltrekker.


13. Sociale en fiscale schulden

 • De onderaannemer verklaart dat er op het ogenblik van sluiten van de overeenkomst in de voor het publiek toegankelijke databank van de RSZ en de fiscus geen vermelding staat dat er inhoudingsplicht is wegens sociale en/of fiscale schulden die hij heeft.
 • Ingeval er sociale en/of fiscale schulden ontstaan bij de onderaannemer zal de hoofdaannemer bij iedere aan de onderaannemer verschuldigde betaling de inhoudingen doen die zijn vastgesteld in artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 inzake de sociale zekerheid der arbeiders en in artikel 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
 • De onderaannemer erkent dat hij werd geïnformeerd dat hij bij het ontstaan van sociale en/of fiscale schulden het recht heeft voor elke factuur ten bedrage van 7.143 euro of hoger die aan de hoofdaannemer wordt gericht attesten over te leggen over het bedrag van zijn sociale en/of fiscale schulden; als de onderaannemer dit attest niet uiterlijk binnen tien dagen vóór het verstrijken van de afgesproken betalingstermijn voorlegt en/of bij schulden hoger dan de te verrichten inhoudingen houdt de hoofdaannemer respectievelijk 35% en 15% van het factuurbedrag in en stort dit aan de RSZ en aan de fiscus, zoals bepaald in artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 en in artikel 403 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.


14. Boetes

Indien de uitgevoerde werken niet voldoen aan de bepalingen van het bestek en/of de bepalingen van de overeenkomst, zullen de boetebepalingen zoals in het bestek voorzien, onverminderd van toepassing zijn op de onderaannemer.


15. Registratie – erkenning – verbod op uitbesteding van de werken

 • De onderaannemer, erkend in een categorie vastgelegd voor de publieke sector op het ogenblijk dat de bestelling wordt doorgegeven, wordt eraan gehouden de hoofdaannemer te berichten van de intrekking, zelfs gedeeltelijk, van deze erkenning.
 • De onderaannemer, geregistreerd op het ogenblik dat de bestelling wordt doorgegeven, wordt er aan gehouden de hoofdaannemer binnen de 3 dagen te berichten van zijn eventuele schrapping.
 • Behoudens een voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdaannemer, is het de onderaannemer niet toegestaan de bestelde werken op zijn beurt geheel of ten dele in onderaanneming te geven. Indien deze regel overtreden wordt kan de gesloten overeenkomst door de hoofdaannemer verbroken worden ten laste van de onderaannemer, onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen.


16. Veiligheid en gezondheid

 • De onderaannemer moet zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele werven naleven en vooral degene die voortvloeien uit de wet van 4 augustus 1996 en haar uitvoeringsbesluiten, zoals het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werven alsmede uit de Codex over het welzijn op het werk en het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB).
 • Vooraleer de werken aan te vatten verzoeken wij u een kopij van de naamlijst uitgereikt door het fonds voor bestaanszekerheid, waarop al uw werknemers vermeld staan die in het bezit van een geldige Sociale Identiteitskaart op te sturen. Tevens vragen wij een kopij van de naamlijst af te geven aan de verantwoordelijke voor de aanvraag van de uit te voeren werken. Zo wij niet in het bezit zijn van de naamlijst van het FBZ en derhalve de aangewezen controles niet kunnen uitvoeren, gaan wij ervan uit dat U niet het bewijs geleverd heeft dat al uw werknemers dragers zijn van de SIK en zullen wij 50% inhouden op uw facturen.
 • De onderaannemer verbindt er zich toe alle wettelijke voorschriften in verband met veiligheid en hygiëne van het op de werf teweergestelde personeel en materieel na te leven en te doen respecteren door zijn personeel.


17. Aanwezigheidsregistratie

 • Indien de bestelde werken onderworpen zijn aan de registratie van de aanwezigheden in toepassing van Afdeling 4, Hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (totaalbedrag bouwplaats minstens 500.000 EUR),  zorgt de onderaannemer ervoor dat elke persoon die in zijn opdracht de plaats betreedt waar de bij deze overeenkomst bedoelde werken worden uitgevoerd, wordt geregistreerd vooraleer deze plaats te betreden. Hij zorgt er ook voor dat de nodige gegevens die betrekking hebben op zijn onderneming daadwerkelijk en correct worden geregistreerd en worden doorgestuurd naar de gegevensbank van de RSZ.
 • De onderaannemer is ertoe gehouden de hoofdaannemer te vergoeden voor alle mogelijke kosten en verliezen en schade (inclusief de door de hoofdaannemer opgelopen boetes) als gevolg van de niet-naleving van de voormelde wetgeving betreffende de registratie van de aanwezigheden door de onderaannemer, door zijn onderaannemers, door elke volgende onderaannemer of door elke persoon die in opdracht van één van hen de plaats waar de bij deze overeenkomst bedoelde werken worden uitgevoerd betreedt.


18. Maatregelen van ambtswege

 • Wanneer een partij ernstig aan één of meer van haar verplichtingen tekort komt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst te verbreken op kosten van de in gebreke blijvende partij indien deze laatste niet binnen acht dagen gevolg geeft aan het aangetekend schrijven waarin haar tekortkoming werd gesignaleerd.
 • De in gebreke blijvende partij kan haar verweermiddelen laten gelden bij aangetekende brief binnen vijf kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van in gebrekestelling. In deze brief kan de in gebreke blijvende partij eventueel voorstellen doen om haar tekortkoming recht te zetten. Na het verstrijken van deze termijn wordt haar stilzwijgen beschouwd als een erkenning van vastgestelde feiten.
 • Wanneer de hoofdaannemer de overeenkomst verbreekt volgens de hierboven vermelde voorwaarden, dan kan hij de in onderaanneming gegeven werken laten voortzetten door een derde en dit op kosten en op risico van de in gebreke blijvende onderaannemer, onverminderd zijn rechten op andere schadevergoedingen.


19. Bevoegdheid – toepasselijk recht

 • Tot beslechting van geschillen zijn ratione loci enkel de rechtbanken te Gent bevoegd. Voor zover de rechtbank is verdeeld in kantons of afdelingen, wordt het geschil naar keuze van de hoofdaannemer gebracht voor het aangewezen kanton of afdeling van deze rechtbank. Indien er in de overeenkomst tussen de hoofdaannemer en de bouwheer een bevoegdheidsclausule is opgenomen, dan kan de hoofdaannemer deze clausule ook laten gelden.
 • Alle overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door het Belgisch recht tenzij anders uitdrukkelijk bepaald. Eventuele bedingen die ingevolge wetgeving nietig verklaard worden, worden geïnterpreteerd volgens de bedoeling tussen partijen en laten de geldingskracht van de overige bedingen onverminderd. 
antislipbetonherstellingenbouwtechniekenbrugrenovatiebrugvoegencamerasystemen contact_locatiecontact_mailcontact_markercontact_teldetectie gevelrenovatiegietasfaltinformatiebordeninjecties koudplastlinkedin_blauwlinkedin_wit openbareverlichtingpdf_iconplaatsingproductiesfeerverlichtingsignalisatiespuitbetontapetekstkarthermoplasttradingtrafiroad_logo_fulltrafiroad_logo_min verfverhuurverkeerslichtenverkeerstechniekenversterkingvoegvullingvoorgevormdethermoplastwaterdichtingwaterstralenwegenonderhoudwegmarkeringenwegsignalisatie