Onze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de aankoopvoorwaarden van de cliënt. Er kan eventueel afgeweken worden maar dan uitsluitend na schriftelijk akkoord, door een gevolmachtigd ondertekend. Onze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt, bij het plaatsten van zijn bestelling.


1. Offertes

Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Wij zijn niet verplicht een opdracht die ons niet schriftelijk is overgemaakt, uit te voeren. Alle prijzen zijn telkens exclusief BTW. Offertes blijven geldig gedurende 2 maanden.


2. Leveringstermijn

Een opgegeven leveringstermijn houdt niet meer in dan een streefdatum en/of uur, die zo goed mogelijk zal worden nageleefd. Gebeurlijke vertragingen zullen nimmer aanleiding kunnen geven tot hetzij verbreking van het contract, hetzij een schadevergoeding. Leveringen zijn telkens onder voorbehoud van beschikbaarheid op moment van bestelling.


3. Leveringen

De goederen reizen op gevaar en risico van de bestemmeling, zelf wanneer ze franco worden verzonden. De geleverde of afgehaalde goederen kunnen in geen geval teruggenomen worden.


4. Betaling

Al onze verkoopfacturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een verwijlintrest van 10% per jaar vanaf de factuurdatum. Bovendien zal op elk onbetaald factuurbedrag, na verloop van 1 maand na de vervaldag en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn met een minimum van 250 EUR, en dit zonder afbreuk van de voormelde verwijlintresten en de eventuele procedurekosten.


5. Klachten

De controle op de hoeveelheid bij levering of afhaling berust bij de wederpartij. Deze dient eventuele klachten binnen de 10 kalenderdagen na levering of afhaling per aangetekend schrijven kenbaar te maken, anders worden alle aantallen vermeld op afleveringsdocumenten of facturen als juist erkend. Na verloop van deze termijn zijn onderbouwde klachten, zowel voor zichtbare als verborgen gebreken, niet langer ontvankelijk en kunnen wij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding. Elke opmerking of betwisting over de facturatie dient aangetekend overgemaakt te worden binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum.


6. Eigendomsvoorbehoud

Zolang geen volledige betaling van de geleverde of afgehaalde goederen heeft plaatsgevonden, blijven deze goederen eigendom van de verkoper. Indien de koper in gebreke blijft, mogen wij de goederen onmiddellijk en zonder enige formaliteit (doen) terugnemen.


7. Schade en/of diefstal materialen

In geval van beschadigde materialen of tekorten van materialen geconstateerd bij wegname of terug leveren van de gehuurde signalisatie, worden verrekend tegen de op dat momenten van toepassing zijnde verkooptarieven. De huurder/onderaannemer/opdrachthouder weet dat hij altijd zelf instaat voor alle mogelijke risico’s, in de meest brede betekenis van het woord, verbonden aan de materialen die wij aan hem ter beschikking hebben gesteld, gebeurlijke diefstal ervan incluis. Schadedossiers ten gevolge van ongevallen worden, indien dader bekend, doorgegeven aan onze verzekeringsmaatschappij.


8. Wissels

De betaling met geaccepteerde wissels kan slechts gebeuren met ons voorafgaandelijk akkoord. In dit geval zullen de kosten forfaitair berekend worden voor de periode begrepen tussen de vervaldag van de factuur en de vervaldag van de wissel. Deze kosten zijn gebaseerd op de actuele rentevoet, ongeacht de ontvangstdatum van de wissel.


9. Bevoegdheid

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Koophandel te Gent bevoegd.

antislipbetonherstellingenbouwtechniekenbrugrenovatiebrugvoegencamerasystemen contact_locatiecontact_mailcontact_markercontact_teldetectie gevelrenovatiegietasfaltinformatiebordeninjecties koudplastlinkedin_blauwlinkedin_wit openbareverlichtingpdf_iconplaatsingproductiesfeerverlichtingsignalisatiespuitbetontapetekstkarthermoplasttradingtrafiroad_logo_fulltrafiroad_logo_min verfverhuurverkeerslichtenverkeerstechniekenversterkingvoegvullingvoorgevormdethermoplastwaterdichtingwaterstralenwegenonderhoudwegmarkeringenwegsignalisatie